Igualtat

 

Comissió d'Igualtat

L'11 de febrer de 2021 es va constituir la Comissió d'Igualtat (CI) del Centre d'Investigació i Desenvolupament (CID), que va ser impulsada per la Direcció i aprovada en Junta. El marc d'actuació de la CI és la normativa i instruccions del CSIC. Està composada per personal divers del CID, així com dels grups de treball en igualtat de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) i de l'Institut de Diagnòsi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA). Cada institut compta amb el seu propi grup de treball en igualtat. La creació surgeix de les característiques particulars de gestió i està enfocada al bon ús dels recursos disponibles amb l'objetiu principal d'afavorir la igualtat de tracte a l'àmbit laboral. Per a qualsevol consulta o suggeriment podeu contactar per correu electrònic a gestion.igualdad@cid.csic.es.

Objectius:

 1. Promoure, d'acord amb Direcció, la igualtat en les estructures funcionals i organitzatives del CID, l'IDAEA i l'IQAC, fent servir com a referència el III Pla d'Igualtat i la normativa del CSIC. 
 2. Potenciar la cooperació entre grups de treball en igualtat i enfortir la gestió dels recursos interns.
 3. Donar a conèixer les activitats i decisions del CSIC sobre polítiques d'igualtat. 
 4. Gestionar les propostes o suggeriments que el personal pugui realitzar en matèria d'igualtat.
 5. Realitzar un diagnòstic anual de la situació en matèria d'igualtat per al CID, l'IDAEA i l'IQAC a partir de les dades disponibles i atenent les àrees de millora detectades.
 6. Garantitzar eines per a la prevenció de l'assetjament sexual o per raons de sexe. Actuar conforme el protocol del CSIC davant de persones víctimes d'assetjament, discriminació o qualsevol altre tipus de comportament inadequat.
 7. Impulsar polítiques de conciliació, l'ús del llenguatge inclusiu i promoure la formació en temes d'igualtat de gènere i diversitat. 
 8. Fomentar la inclusió del sexe/gènere en la investigació i la innovació, i la formació en aquesta matèria, potenciant la integració de l'anàlisi de sexe/gènere als projectes de recerca.

Hores d'ara, la CI es composa de 17 persones, 9 dones i 8 homes, que representen a tots els col·lectius dels instituts, incloent-hi tant personal investigador com predoctoral, tècnic i d'administració.

La composició actual de la CI és la següent:

 • CID: Lluís Fajarí, Carmen Jiménez, Fernando del Blanco, Carmen Vélez (Coordinadora de la Comissió)
 • IDAEA: Teresa Moreno, Diana Blanco, Carlos Barata, Andrés Alastuey, Mar Viana, Sílvia Lacorte, Pilar Fernández, Francesc Gallart, Miguel Cañedo-Argüelles
 • IQAC: Jesús Joglar, Naiara Solozábal, Laia Josa, Guillem Sanz